Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Statybos ir teritorijų planavimo departamentas

Statybos ir teritorijų planavimo departamento nuostatai

2018-01-03

Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. D1-64

 

APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DEPARTAMENTO

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo, departamentas (toliau – Departamentas) yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui ir viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytas veiklos sritis.

2. Savo veikloje Departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Departamento struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina aplinkos ministras.

4. Departamento raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

5. Departamentas turi blanką su savo pavadinimu.

 

II SKYRIUS

DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Pagrindiniai Departamento uždaviniai:

6.1. dalyvauti formuojant valstybės darnaus vystymosi politiką teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros srityse, koordinuoti šios politikos ir strategijų teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros srityse įgyvendinimą, formuoti Lietuvos Respublikos teritorijos optimalią erdvinę struktūrą užtikrinant šios struktūros įvairovę ir stabilumą, dalyvauti architektų atestavimo ir profesinių kvalifikacijų pripažinimo procese;

6.2. dalyvauti formuojant valstybės politiką ir strategiją statybos, būsto valdymo, priežiūros, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo), pastatų energinio naudingumo srityse, koordinuoti politikos ir strategijos įgyvendinimą;

6.3. dalyvauti pagal kompetenciją formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos teritorijų sanglaudos, regioninės politikos teritorijų planavimo ir statybos sektoriaus srityse ir įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus šiose srityse, atstovauti Lietuvos Respublikai kitose tarptautinėse organizacijose ir bendradarbiauti su kitomis valstybėmis teritorijų sanglaudos, teritorijų planavimo, architektūros, urbanistikos ir statybos srityse;

6.4. dalyvauti teritorijų planavimo, urbanistikos, statybos ir būsto, žmonių palaikų laidojimo teisinio reguliavimo formavime ir tobulinime;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-367, 2017-05-04

7. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. įgyvendindamas 6.1 uždavinį:

7.1.1. pagal kompetenciją rengia valstybės strategijas, planus ir (ar) ilgalaikes bei tikslines programas teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros politikos formavimo srityse arba koordinuoja jų įgyvendinimą, arba dalyvauja jas rengiant, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant šalies regioninės plėtros planus, įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas;

7.1.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Valstybės investicijų programą teritorijų planavimo, urbanistinės plėtros srityse, formuojant teritorijų darnaus vystymosi pagrindines nuostatas;

7.1.3. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų raštus, teisės aktų projektus  teikia specialistų nuomonę ir pasiūlymus, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

7.1.4. užtikrina valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo stebėseną, teikia pasiūlymus dėl jo keitimo, pagal kompetenciją – specialiojo planavimo dokumentų rengimą, prižiūri jų įgyvendinimą;

7.1.5. pagal kompetenciją rengia teritorijų planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti ir juos derina;

7.1.6. pagal kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano ir jos dalių teritorijų planavimo dokumentų rengimą, keitimą, pagal kompetenciją – specialiojo planavimo dokumentų rengimą, prižiūri jų nuostatų įgyvendinimą, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie valstybės teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą;

7.1.7. pagal kompetenciją vykdo ir koordinuoja kitų planavimo organizatorių atliekamą kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną panaudojant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo informacinės sistemos (toliau – TPSIS) duomenis, ir dalyvauja vykdant TPSIS valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;

7.1.8. rengia ir dalyvauja rengiant architektų (statinio projekto vadovų ir teritorijų planavimo specialistų) atestavimo, architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisykles, nustato architektų kvalifikacinius reikalavimus, dalyvauja pripažįstant architektų profesinę kvalifikaciją;

7.1.9. vykdo kompetentingos institucijos, atsakingos už architektų profesinių kvalifikacijų pripažinimą, ir kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijas.

7.2. įgyvendindamas 6.2 uždavinį:

7.2.1. pagal kompetenciją statybos srityje rengia strateginius planus, teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja Aplinkos ministerijos struktūrinius padalinius, įstaigas prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtas įstaigas, verslo subjektus;

7.2.2. rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos statybos sektoriaus, jo pažangos, būsto valdymo, priežiūros ir atnaujinimo (modernizavimo) strateginius dokumentus, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius statybos sektorių ir gyvenamųjų namų valdymą, priežiūrą ir atnaujinimą (modernizavimą), organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

7.2.3. pagal Aplinkos ministerijai priskirtas normavimo sritis rengia ar dalyvauja rengiant normatyvinius statybos techninius dokumentus;

7.2.4. rengia statybos inžinierių siekiančių eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo tvarką, kvalifikacinius reikalavimus pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertams;

7.2.5. vykdo kompetentingos institucijos, atsakingos už statybos inžinierių profesinių kvalifikacijų pripažinimą, funkcijas;

7.2.6. dalyvauja formuojant Europos Sąjungos teisę ir praktiką atitinkančias: nacionalinę statybos techninio normavimo dokumentų sistemą; statybos produktų tiekimo rinkai tvarką, šiame procese dalyvaujančių subjektų teises ir pareigas, jų priežiūros tvarką.

7.3. įgyvendindamas 6.3 uždavinį:

7.3.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Europos Sąjungos teisės aktus ir projektus, susijusius su jų perkėlimu ar įgyvendinimu nacionalinėje teisėje, perkelia Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus į nacionalinės teisės aktus, vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;

7.3.2. pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja ir koordinuoja veiklą Lietuvos Respublikoje vykdant tarptautinius susitarimus ir konvencijas, šiais klausimais nustatytąja tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;

7.3.3. organizuoja ir koordinuoja mokslinius tyrimus, susijusius su teritorijų sanglauda, teritorijų planavimu, urbanistika ir architektūra, teritorinės erdvinės struktūros formavimu, teritorijų planavimo stebėsena, statybos techniniu normavimu, statybos sektoriaus pažanga.

7.4. įgyvendindamas 6.4 uždavinį:

7.4.1. pagal kompetenciją dalyvauja nustatant ar tobulinant teritorijų planavimo, urbanistikos, statybos, žmonių palaikų laidojimo, būsto ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) teisinį reguliavimą, rengia teisės aktus, metodinius nurodymus, metodines rekomendacijas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-367, 2017-05-04

7.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

III SKYRIUS

DEPARTAMENTO TEISĖS

8. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

8.1. teikti Aplinkos ministerijos vadovybei pasiūlymus Departamento kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;

8.2. gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Departamento uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti, esant reikalui pasitelkti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti.

9. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Departamento darbas organizuojamas vadovaujantis Aplinkos ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais ir kitais planavimo dokumentais.

11. Departamentui vadovauja Departamento direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo pavedimu Aplinkos ministerijos kancleris. Departamento direktorius tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytą veiklos sritį.

12. Departamento direktorius:

12.1. atsako už Departamento vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas ir organizuoja Departamento darbą;

12.2. atsiskaito už Departamento veiklą, ministerijos vadovybei pareikalavus teikia informaciją apie Departamento veiklą;

12.3. teikia pasiūlymus Aplinkos ministerijos vadovybei dėl Departamento struktūros ir pareigybių sąrašo, Departamento valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Departamente konkursų komisijų darbe;

12.4. atstovauja Departamentui Aplinkos ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir kitose institucijose ir įstaigose;

12.5. vertina tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo Departamento valstybės tarnautojams procedūrą;

12.6. vizuoja Departamento valstybės tarnautojų parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kurie susiję su Departamento kompetencija, pasirašo ant Departamento blanko;

12.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

13. Kai Departamento direktoriaus nėra, jo funkcijas vykdo Direktoriaus pavaduotojas arba kitas aplinkos ministro ar jo įgaliojimu Aplinkos ministerijos kanclerio paskirtas Departamento valstybės tarnautojas.

14. Departamente yra Erdvinio planavimo, urbanistikos ir architektūros, Teritorijų planavimo, Statybos sektoriaus pažangos ir statybos produktų politikos, Statybos normavimo ir Būsto  skyriai. Departamento skyrių nuostatus tvirtina aplinkos ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1012, 2017-12-15

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Departamentas struktūriškai pertvarkomas aplinkos ministro įsakymu.

______________