Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Valstybės parama būstui modernizuoti

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas

2009-11-11

             

Suvestinė redakcija nuo 2016-09-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 136-5963; Žin. 2009, Nr.138-0, i. k. 109301MISAK00D1-677

 

Nauja redakcija nuo 2015-04-01:

Nr. D1-107, 2015-02-12, paskelbta TAR 2015-04-03, i. k. 2015-05054

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
INVESTICIJŲ PLANO RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. lapkričio 10 d. Nr. D1-677

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 19 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą“ 1.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytas tvarkos aprašas netaikomas investicijų planams, kurie rengiami pagal šių planų rengimo sutartis, sudarytas iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

3. Nustatau, kad įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, pastato energinio naudingumo sertifikatas gali būti rengiamas pagal pastatų energinio naudingumo sertifikavimo metodikos reikalavimus, taikytus rengiant pastato energinio naudingumo sertifikatą prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-580, 2015-08-04, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12093

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                       Gediminas Kazlauskas

 


Priedai: