Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Bendra informacija

Poveikio aplinkai vertinimas

2018-01-15

2018-01-15

Lietuvoje planuojamos ūkinės veiklospoveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV)atliekamas nuo 1996 metų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105), reglamentuojančiu PAV procesą ir jo dalyvių tarpusavio santykius. PAV procesas apėmė atranką dėl PAV ir PAV, tai buvo vienas tęstinis procesas, kurį detalizavo aplinkos ministro įsakymais patvirtinti Atrankos metodiniai nurodymai, Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatai, Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašas.

Pagal 2017 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo naujos redakcijos (TAR, 2017-07-05, Nr. 11562) nuostatas, atrankos dėl PAV procesas nėra PAV procesas, tai du atskiri procesai, kuriuos detalizuoja aplinkos ministro įsakymais patvirtinti Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl PAV tvarkos aprašas (TAR, 2017-10-17, Nr. 16397) ir Planuojamos ūkinės veiklos PAV tvarkos aprašas (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241). Šiuose aprašuose apjunktos visos nuostatos, reglamentuojančios rengiamų privalomųjų dokumentų turinį ir įforminimo reikalavimus, atrankos dėl PAV ir PAV procedūrų vykdymą ir jų dalyvių tarpusavio santykius.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos atsakingosios institucijos funkcijas savarankiškai vykdo Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo“ 2 punktu suteiktus įgaliojimus, o pagal 1 punktu suteiktus įgaliojimus – tarpvalstybinį PAV procesą koordinuoja Aplinkos ministerija.

Atrankos dėl PAV ir PAV procesuose be planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo), PAV dokumentų rengėjo dalyvauja PAV subjektai (valstybės institucijos, atsakingos už sveikatos apsaugą, priešgaisrinę apsaugą, kultūros vertybių apsaugą, savivaldybės vykdomoji institucija) ir visuomenė.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo prieduose yra pateikti du sąrašai: Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas (1 priedas) ir Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo, rūšių sąrašas (2 priedas).

Planuojamos ūkinės veiklos, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai:

1. Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą (1 priedas);

2. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl PAV metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai privaloma atlikti PAV;

3. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir kai saugomų teritorijų institucija, aplinkos ministro nustatyta tvarka nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas.

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl PAV procesas apima:

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar PAV dokumentų rengėjo informacijos, pagal kurią bus nustatoma, ar reikia atlikti planuojamos ūkinės veiklos PAV, parengimą;

2. Atrankos informacijos nagrinėjimą atsakingojoje institucijoje, siekiant nustatyti, ar privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos PAV, konsultacijas su PAV subjektais ir suinteresuota visuomene, motyvuotos atrankos dėl PAV išvados priėmimą ir jos viešinimą.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV (galimo poveikio aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir išvadų teikimo) procesas apima:

1. PAV dokumentų rengėjo atliekamą planuojamos ūkinės veiklos PAV, PAV programos ir PAV ataskaitos parengimą pagal teisės aktų reikalavimus;

2. PAV subjektų atliekamą PAV dokumentų ir suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimo, taip pat suinteresuotos visuomenės pasiūlymų nagrinėjimą ir išvadų dėl programos ir ataskaitos bei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai parengimą;

3. Visuomenės informavimą, suinteresuotos visuomenės dalyvavimą PAV procese, kaip nustatyta teisės aktuose, kai atliekamas tarpvalstybinio PAV, – ir konsultacijas su kitomis valstybėmis;

4. Atsakingosios institucijos atliekamą PAV dokumentų nagrinėjimą ir įvertinimą, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimo, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų nagrinėjimą, PAV dokumentų rengėjo ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pateiktos papildomos informacijos, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka tokia informacija pateikiama, nagrinėjimą ir įvertinimą, atsižvelgiant į PAV subjektų išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, į tarpvalstybinio PAV, jeigu toks atliktas, rezultatus;

5. Atsakingosios institucijos sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priėmimą ir jo viešinimą.

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo procesas apima:

1. Agentūros interneto svetainėje skelbimas informacijos apie gautą planuojamos ūkinės veiklos atrankos informaciją ir apie galimybes per 10 darbo dienų su ja susipažinti ir teikti pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) poveikio aplinkai vertinimo.

2. Agentūros interneto svetainėje skelbimas apie Agentūros priimtą atrankos išvadą, ar privalomas PAV.

3. Informacijos apie PAV dokumentų rengėjo parengtą PAV programą ir apie galimybes per 10 darbo dienų su ja susipažinti ir kam teikti pasiūlymus skelbimas Agentūros interneto svetainėje, PAV dokumentų rengėjo ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus interneto svetainėje, savivaldybių ir seniūnijų skelbimų lentose, savivaldybės teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, periodiškai leidžiamame ir platinamame vietiniame laikraštyje (jeigu toks neleidžiamas – regioniniame ar nacionaliniame laikraštyje).

4. Agentūros interneto svetainėje informacijos apie Agentūros patvirtintą PAV programą skelbimas.

5. Informacijos apie PAV rengėjo parengtą PAV ataskaitą ir galimybes per 20 darbo dienų su ja susipažinti, teikti pasiūlymus, dalyvauti viešame supažindinime su ataskaita skelbimas PAV dokumento rengėjo ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus interneto svetainėje, savivaldybių ir seniūnijų skelbimų lentose, savivaldybės teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, periodiškai leidžiamame ir platinamame vietiniame laikraštyje (jeigu toks neleidžiamas – regioniniame ar nacionaliniame laikraštyje).

6. Viešas supažindinimas su PAV ataskaita, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos ir jos PAV registracija ir šių pasiūlymų įvertinimas pagal nustatytus reikalavimus.

7. Agentūros interneto svetainėje skelbimas informacijos apie gautą planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą ir galimybes per 10 darbo dienų susipažinti su ja ir teikti pasiūlymus.

8. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų aptarimas su PAV proceso dalyviais Agentūroje.

9. Agentūros priimto sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, PAV dokumentų, kuriais remiantis priimtas sprendimas, ir visuomenės pasiūlymų svarstymo protokolo paskelbimas Agentūros interneto svetainėje.

 

 

           

           


XML