Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print english
 

Bendra informacija

Ryšiai su visuomene

2018-04-03

Visuomenės informavimas yra viena iš pagrindinių priemonių siekiant įgyvendinti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi tikslus. Tai įvardijama Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, Nacionalinėje darnaus vystymosi švietimo 2007-2015 metų programoje ir kituose šalies strateginiuose dokumentuose.

Aplinkos ministerijos tikslas – siekti, kad visuomenė turėtų žinių, patirties ir įgūdžių darnaus vystymosi uždaviniams įgyvendinti, kad būtų formuojamas palankus aplinkai visuomenės gyvenimo būdas bei tobulinamas informavimas aplinkosaugos klausimais, kad gyventojai aktyviau dalyvautų priimant aplinkosaugos sprendimus ir juos įgyvendinant.

Informacijos apie aplinką teikimo visuomenei politika formuojama, vadovaujantis:

  1. Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo, priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencija).
  2. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB  2003 m. sausio 28 d. dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB.

Šie teisės aktai remiasi esminėmis žmogaus teisėmis į švarią ir sveiką aplinką bei pripažinimu, kad kiekvienas visuomenės narys privalo saugoti aplinką, gerinant jos būklę. Jie numato ir valstybės atsakomybę sukurti būtinas sąlygas, kad visuomenė gautų reikalingą informaciją apie aplinką, dalyvautų formuojant šios srities politiką bei priimant sprendimus aplinkos klausimais. O taip pat turėtų galimybę pasinaudoti administracinėmis ar teisminėmis procedūromis, jei mano, kad anksčiau minėtos teisės buvo pažeistos.

Konvencijos ir direktyvos reikalavimams įgyvendinti buvo sukurta teisinių ir organizacinių priemonių sistema. Keletas jų:

Aplinkos ministerijos Ryšių su visuomene skyrius nuolat informuoja visuomenę apie ministerijos atliekamą darbą, aplinkos sektoriaus aktualijas ir problemas, pristato žiniasklaidai šio sektoriaus objektus. Tuo tikslu rengiami pranešimai žiniasklaidai, organizuojamos spaudos konferencijos. Informacija skelbiama ministerijos interneto tinklalapyje.

Aplinkos ministerijos Ryšių su visuomene skyrius atlieka Ministerijos informacijos atstovo, aptarnavimo telefonu bei interesantų aptarnavimo tarnybos funkcijas. Informacija teikiama nustatyta tvarka (vadovaujantis LR Visuomenės informavimo įstatymu 2006-07-11, Nr. X-752, LR įstatymu Teise gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 2005-11-10, Nr. VIII - 1524, LR aplinkos ministro 2008-10-29 įsakymu Nr. D1-577 "Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje, taikant "vieno langelio" principą").

Visuomenei teikiama informacija, susijusi su aplinkos kokybės, gamtos išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemonių įgyvendinimu, teritorijų planavimo, būsto ir statybos bei kitais klausimais pagal kompetenciją. Ministerijos specialistai konsultuoja ir nuolat dalyvauja įvairiose konferencijose, seminaruose, kitų institucijų įgyvendinamuose projektuose. Visuomenės informavimas yra integruotas į teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą.


XML